Công ty năng lượng bền vững nhất thế giới

Công ty năng lượng bền vững nhất thế giới

Chỉ trong 10 năm, chúng tôi đã chuyển đổi từ một trong những công ty năng lượng sử dụng nhiều carbon nhất ở Châu Âu để được xếp hạng là công ty năng lượng bền vững nhất thế giới

chúng tôi

Làm cho Việt Nam xanh hơn

Ørsted là công ty năng lượng tái tạo thực hiện hành động hữu hình để tạo ra một thế giới hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh.

PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Điện gió ngoài khơi phát triển cộng đồng

Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ quá trình phát triển 27 trang trại điện gió ngoài khơi trên toàn thế giới. Các hoạt động đầu tư của chúng tôi tạo ra các công việc đạt tiêu chuẩn và những hiệu quả tích cực kéo dài trong nhiều năm.